Warning: fopen(data/now_member_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

Warning: fopen(data/now_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

46 3 1
  View Articles
Name  
   jung min ki 
Subject  
   ¿? ??????¸? ±øÆп¡°? ²ø¸±±?

       - ¿? ??????¸? ±øÆп¡°? ²ø¸±±? -  

        [ 1989³? 6¿? ?×??°? °?·¡??³? ]


±¤?? ¹????­ ¿??¿ ???? ´??а¡°¡ °¡?? ½?²?·?¿?´ø ¶§´? 1987³? 5¿?, 6¿???¾?

´?. ????¸¸ 1989³??? °??? ¸¸¸¸?¡ ¾?¾?´?. ±× ?Ø, 4¿? ??º??? ??¾???´? ¿???

??¸ð, ??·??º, °­?? ?ø¾Ð ¶§¹?¿¡ ??¸° ´??Ð?????? ??, ?Ð?????? °­°æ ´???

°??¤¿¡¼­ ¾??º ????°æ??´?¿ø???? º???¡?¡?. ??·??º?? ¸???³?, ?¹¸æ??°¡ ¸???

³?, ?¹°? ??´? ¹???¸? ??°? ³?¸¶´? ½?¿?¸? ´??а¡´? ????·?´?.

4¿? ?ß¼ø,

?ß°?°??? ±?°???¾?´?. ±×·?³ª ???? ???? ?ؼ­ ´?¿???°? ¿?°???´? ½??? °?º?,

??¼? °?º?·? ³ª?? º?°? 2³? ?? ?б?°¡ ¹?¹???°? ??³ª°? ??¾?´?. ±× ???½ ³?

¾?¿¡ ³­??¾ø?? ³ª?¸³­ ±???°¡ ?? ¸? ??¾?´?. °æ?¿ °????б³ ¼±¹?. ¸? ³? ¼±

¹????? ¸ð¸???¸¸ ´?½? ¼­¸?¿?¼¸ ?? ?¤??¿´?¸´?±? ¾???³­ ¼±¹?¿´´?. ±×°¡

¾?´? ³? ¹æ¹??? ????·?´?. ??¼÷??¿¡¼­ ???? º¸°? ??´ø ³ª´? ¾?¸?º¡º¡?? ¸ð½?

?¸·? ±×¸? ¸?¾Æ??¿´´?. "??³× ?¤½? °æ?¿ ??½???°¡?¡±±×·¸°? ¸?¹??? ¿? ±×´?

???? ??????°¡ ???? ?þ????°¡ ??´? Ƽ?? ¿­ ???? ³?³??¸¸? Æ?¾Æ ´Þ¶?°? ?ß

´?. ??´?°¡ º??? ????¸± ??????. ??Æ? ?????? º¸???? ¸ø?? ??¶÷?? ¼±¹?¶?°?

??¾Æ ¿?¼­ Ƽ?? ¿­ ???? ¸?°?´?. ´??½³? ´?½? ¿?°?´?¸? ¹æ?? ³ª¼­´? ±×¸? º¸

³?¸? ³ª´? ?²´??ß´?. ¿?¶??³?? ¾? ³²±?°? ±×³? °¡ ¹?¸° ¼±¹?´? ?? ?? ??¿¡

´?½? ??¾Æ¿?´?. ´?½? ³ª´? ¿?¿? ¸?·?´?´?´? ??¶÷???? ??±ß??±ß??°? ½?¾?¾?

´?. ¸?·?´?´?´? ??¸ð´?, ³?¸¶´? ??¼º±?¿¡¼­ ??·?³ª¿?´? ???? ¼±?? ¼±?¿¡?¡?.

¼?¾÷?? ¾ø°? ±×·¸´?°? ???·?? ?? ???? ¾ø´? ³ª³? ¼?¿¡¼­ ³ª´? ±???·?°? ??·?

?ß´?. ³ª´? ±×¶§±??? ??¸ð ´?¿­¿¡´? ´? ?? ¹ø?? ??¿??Ø º? ???? ¾ø´? ¿??¿

±? ¼??ª ¡?º?¸???¾Æ ??????¡?¿´´?. ±×·¸°? ??¶÷??¿¡°?¼­ ¹þ¾?³ª ???? ??³?´ø

³?°? Ƽ?? ¿­ ?? Æ?¶?´? ??¾ß±?´? ±×³? ³ªº¸°? ??¶?´? ¸???³ª ¸¶??°¡??¿´´?.

±×·¡¼­ Ƽ???º ±æ °¡´? ??¶÷??¿¡°? ¸ð?? ³ª´² ??°? ¼±¹?¿¡°?´? ³? ?· ¸¸ ¿ø

?? °?³× ??¾?´?. °?¸¿´?´? ¸??? ??°? ¼±¹?´? ¸¸ ¿ø?? °¡??°? ?¹¾Æ°?´?.

¿?·? ³? ?? ?Ø?? ¸¸???? ±×´? ´?½? ??¾Æ¿?´?. ??º? 2½?. "°æ?¿ ??³ª?¡±

¼???¸? ?? ??°? ¿? ¼±¹?°¡ ³ª¸? ±?¿?´?. ¿?¸?´? ¾Æ¹? ¸? ¾ø?? ¼??? ?????×´?.

¾??¾ ?????? ¾Æ¹? ¸? ¾ø¾??? ´? ????´? °? °°¾?´?. ¾?¿??? ½?´?, ´?´??? ?þ

?½. ±×°?¸¸?¸·??? ¿?¸??? ¼?¾???´? ?æºÐ?ß´?. ±×·?³ª ³ª´? ??¹??? ¼±¹??? ?¤

?¼¸? ¾? ¼? ¾ø¾?´?. ´??­ ???ß¿¡ ¾ð¶æ ???º ??¾ß±?·?´? °????б³¸? ?ß?ð??°?

¿?´? ?¶?а?¸? ´?´?´?°¡ ±×¸¸?Ð °? °°±??? ?ß´?. ±× ??·? °??? ??¼?¿¡ ³?¸¶

???? °°?º ?????? ?? °??? °°°?. ºÐ¸??? °? ???? ¿ø±¤´? ±¹¾?±³?°°? ?Ð???¸

·? ??°??? ¾²?? ¹?????¶?´? ??½?????¾?´?. ±×·±°¡ ½??¸¸? ??¿¡ ±Ø´? ¿?¿?¹?

´?¿¡¼­ ¿?±Ø?? ?ß¾?´?°??? ??°?, ?¶¼?°? ??¾÷½?¿¡¼­ ??¾÷?? ??´? ¸??? °? ??

°¡??°? ¿?¶?°??? ??°? ´??¼ ?¾???? ¼?°¡ ¾ø¾?´?. ±×·?³ª ¼±¹?´? ??½??? ´?

±¸º¸´? ?¡¿­??°?, ?߸ø º¸¸? Æ????³·³ ¿?°?????·? ?³????°? ??´? ¶ß°?¿? ??

¶÷??¿¡´? Ʋ¸²¾ø¾?´?. ´?½? ³ª´? ?½¾?¿¡ ¹??? º¸??¹?¾???¾??¸´? ?? ??¶÷??

¸¸³ª±?´? ?ß ¸¸³?´ø ¼???¾?´?. ±×·¸°? ¸????? ??³?´ø ¼±¹?´? ¶? ¾Æ¹? ¸? ¾ø

?? ¶°³?´?. ¸??? ??, ¿ø±¤´? ??¿??? ½??§°¡ ???? ¿ª?? ±¤??¿¡¼­ ???? °???

¶?´? ´???º¸°¡ ³ªº?¾?´?. ±×³? ¼±¹?´? ¶? ³ª¸? ??¾Æ¿?´?. "³? ??¸ð??´? ??

°¡ º? ?? ??´?? ¾ø?¸¸? ¿ª???¸·? ±¸°æ??³ª °¡??.¡±  ½?½???´ø ?÷¿¡ ¼±¹?¿?

??²²¶?¸? °¡ º¼ ¸¸?? ??°?±¸³ª ½?¾? ??¶? ³ª¼¹´?. ¼±¹??? ¸???¿¡¼­ ¿??¿±?

???°?? ?ø??°? ?Ø ¸¹???? ??°?´?´? ³¿??°¡ ?³±?´ø ??¶? ??¸? °¡´? ¹??? ?ß

¾?°??? ??°???¸?. ¿ª¿¡ ???ø?? ¿?¸?´? ??¸ð´?¿¡ ³???´? ¾?¾?´?. ´?½? ¿ª ¾?

¿¡¼­ ???? ³??º °?¹° ²?´?±? ½º???? ¶?¿??? ??°¡¿¡ ??¸?¸? ??°? ¾?¾?´?.

???? ¸?¿¡ ´Þ??´? ±º?ß???? ??±??º ±?¾??? °¡¹°°¡¹°?? ¹??? ¶§¹?¿¡ ¿?½? ±¸??

¸? ¿??? ´?°? ??¾?´?. ±¸??°¡ ³¡³ª¸? ¾???³­ ¼????? ??°æ??°? ¹Ð°? ¹Ð¸?´?

°ø¹æ???? ¹?¿´´?. ???? ?÷??³???¸? ??´? °??³·³ ¿?- ??°? ¹Ð°? °?´?°¡ ¿?-

??°? ¹Ð·?³?´?. ¸¶?§³? Æ?Æ?Æ÷±×¿? ??·??º?? ???¤ ¾ø?? ¹ß???Æ´?. ¼ø°?, ±×

¸¹´ø ±º?ß?º ??³? ¼?³ª±? ?????? ?????? ?ð¾???±? ½????ß´?.  ¼±¹?´? ½½½½

??¾?³ª º¸??¸? °?¾?³ª°?´?. ´??½ ??°???´? ????½? ?????¿ ¼º´???´? ±×¸? °¡

º¸??´? °???´?. ¹¹, °¡??´? ?? ¸ø °? °? ¾ø??. ¼º´??¸·? °?¾?°¡¸?¼­ ¼±¹?´?

?????? ¸??? ?¼?¶·?´?.  "±øÆа¡ ¿? ????.¡±  ¼º´?¿¡ ???ø?ؼ­?? ¼±¹?´? °?

¼? ?ß¾?°?·?´?.  "¿? ±øÆа¡ ¾? º¸?????¡±  ¾?°? º¸´? ±øÆд? ¾?´? ¿??Ð??

?? ?ª??´? ¸???¾?´?. ±×³?´? ±¹¹?°? ?Ð????¾?´?. °¡³???°? ??±×¸¶?? ?¼????

¾???¸¸ ¼±¹?¿? °°?º °? ?Ð???? ?¼?ß 100§¸??¸? °?±¸¿? ¼??? ´????? ?? ¸¸?­

°­´? ??´? ¿???¿´´?. ??¼³¿¡ ??¸?¸? ¼???¼­ ¼?³?±? ½????? ?ß´??? ¡?±øÆС?

°¡ ???? ??°? º´?? ¸¶¼? ???? °?²?·?¶ß¸?°? ¸Æ??·? ??°¡½???·? ¶°³?´?´? ??

¼³ °°?º ??¾ß±??? ??¾?´?. ±øÆд? ¿??Ð???? Æ???º????? ¸?°? ??¾?´?. ³ª´?

?? ¹ø?? º? ???? ¾ø´? ±øÆÐ?? ?¤?¼°¡ ¸÷½? ±?±??Ø?³´?. ±×·¡¼­ ¾????? ¸ø??

´? ??¶÷?? ??´Þ¾Æ ??¸?¹ø°?¸?¸? ??¾?´?. ±×·?´?°¡ ±×¸¸ ??????·? °¡??´? ¼±

¹?¿¡°? ??²ø·? ¼º´??? ¹þ¾? ³ª¿?´?. ±× ¼ø°???¾?´?.  " ±øÆоß!¡± ¼±¹?°¡

¶?¾?°?´?. ???º ?°¿¡ °¼¸§?? ¾?±¼, ´?¿??½ ?¡´? ´?¸?, °¡³??? ¸?, ¾??ð¼­ ±×·±

°­´??? ³ª¿?´??? ???? ?????? ¼? ¾ø¾???¸¸ ±×³?°¡ ¹?·? ±øÆп´´?. ³ª´? ¼±¹?

¸? ?? ??¸?¸? ¼???¿´´?.  "±øÆÐ?? ??·?°¡¼­ °°?? ??????½?´?.¡± ±×³?°¡

´??¼ ¾?¶² ??°??? ??´?°? ??´???, ¾?¸¶³ª ´?´???±?¿¡ ¿??¿ ¡?°?¼?ºÐ????¡???³ª

??´? °?·? ¾Æ´? ??¿??Ð???¸ Æ???º????? ??´??? ??±?½??? ¹ß?¿?ß´?. ??½? ±×

³?¿? ³ª´? ¾?¿?¸± ¸¸?? ±¸¼??? ´?°?¸¸?­?? ¾ø¾?´?. ³ª´? ³???, ?????? ¹° °°

?º ????¿¡ ??¾? ??¾? ??·¡?? ??, ??·¡?? ?? ??´? ??º?¸°³? ³ª´? ?¶?Ð??¿´´?.
°?´?°¡ ¹? ??±¹???? ?½¾?¿¡ ½????Ø ³???¸? ³?¸¶´? ±??¸¸? ??±?¸? ??¶? ?¸·?

?? ??´? ·?¸?Ƽ½ºÆ?¿´´?. ¹?¸?¿¡ ±×³?´? ????°¨?¡ ¿??¿±? ¼±¹??? ´?¿¡ ??¾?

½????? ¶§ ¹?½? ¸¶¸???½º, ·¹´?, ???¼ ???? ???? ¸ð?? ???¸°??Ð ??·Ð?? ¼··Æ

??¸? °¡¿­ ?÷°? ¿??¿ ´?¿­¿¡ ??¼¼?? ????°¡¿´?¸´? ¸???´?. ±× ¼ø°?±???¸¸ ?Ø??

³?°¡ ¼¼??¿¡¼­ ???? °?½? ¾ø´? ºÐ¾ß°¡ ±×³??? ????¾?°?, ±×³?°¡ ???? ?ø¿?

½º·?¿? ?ß´ø ?¾·?°¡ ³ª °°?º ????¾?´?.  º?¸???¾Æ¿? ??·?·¹?¸¸?¾Æ?? ¸¸³²,

±× ¿ª?????? ¸¸³²?º ±×·?³ª ´??½³?±??? °?¼? ??¾??³´?. ¼º´? ±??³ ±??¡

½?´?¿¡¼­ ±×³??? ??¸?´?·? ???÷¸? ?? ¿?¸?´? ³? ??¼÷¹æ?¸·? ??¸?¸? ¿?°?´?.

?? ¹æ ?? ¹æ ¶?¾?´?´?¸? ??¼÷?????? ?????? °????Ø ¿? ³?°¡ ¾?¼? °¡?æ ¼???

?? ¿?°? ¿?¸?´? ??¸¶´??? ??°??? ¾??? ??¾Æ ¼??? º?¿? ³?´?. ±×·?´?°¡ ??°?

¿¡ ???? ±×³?¿? ³ª´? ±× ??¸?¿¡¼­ ??·? ?¸¾? ???? ??¾? ¹?·?°? ¼±¹?´? ¿·¹æ

¿¡¼­ ³?·? ¿? ??±¸¿? ³¡???? º¸¾?´?.

??´? ???ß ´?±º°¡ ?°¿¡ ¾?°? ??´? °? °°¾Æ ??¸?½? ´??? ¶¹´?. ¾Æ, ±×·±??

±øÆа¡ ³? ?°¿¡ ¾?°? °¡½¿?? ¸¸????°?¸?¸? ??°? ??¾?´?. ¿Ø?? ?ø?º?? ??°???

??¾?´?. ?¡¿­??°? ??¸?¼­?? ²Þ¼?¿¡¼­´? ¾?¸¶ ???? ??´? ¿?¸° ??¸?. ±×·¡ ³?

?? ¾ÆÆ???´? ?? ??¶÷??±¸³ª. ´?½? ???? ??¾?´?. ¾Æ?§¿¡ ¿?¸?´? ¼­·? ¼???

¸????º ?¤ ??°? ??¾?´?. ±×·?´? ?­???? ³?¶? ±?¾?³­ ±øÆа¡ ¾?±¼?? ¹?°³??¸?

¹?¾???´?°? ?ß´?. º°¼?¸? ´???´?´? ???¤?? ?þ°? ??´? ³ª¿¡°? ¼±¹?°¡ ?? °¡??

??¾??? ?ß´?.  "¿?¸? ¿??? °?±??¡±  ¿???,  ¾?¸¶³ª ¼³·¹´? ¸???°¡. ¸?¼³??

????°¡ ??³ª?? ¾ø¾?´?. ±× ??·???°? ´?´??? ½???, ¿?¸?´? ¿????? ¶°³?´?. ¼±

¹?, ³ª ±×¸?°? ±øÆÐ, ¼???¼­. ±×°??? 1989³?Æ? °?·¡ ??³??? ½?????¾?´?. ¿?

¸?°¡ ?³?½ ???ø?? °÷?º ¼­?ؾ? º??? ¹???¿¡ ??´? ?¤¼?°­ °?Æ÷ ?ؼ?¿?????¾?

´?. ¿ø±¤´? ?Ð?????? ´?°? MT??¼?¿´??¸¸ ¿?¸?¸? ´?´?±? ½?¾??ß´ø ³ª´? ±×¶§

¿¡¾ß º?·?¼? °?Æ÷¹?´?¸? º¼ ¼? ??¾?´?. ³Ð?º ¹?´?. ¾Æ¹?°??? ¸·???? ¾ø¾? ¾×

?? ¼??? ?³°æ?? °?¸¸ °°?º ¹?´?°¡¿¡ ¾?¾Æ ¿?¸?´? ¸? ½?°??? º¸³?´?. ±×¸?°?

´? °?¾?´?. ¼?¾÷?º °?¼? ¾ø?? °???°? ½????? °?º??ß´?. ?ß ¾????? ¸ø??´?

??¶÷??°? ¿????? ¿?´?. ?Ø¾ß ?? ????, ??°??? ???? ¾Æ¹?°??? ¾ø¾?´?. ±×³?

¹?´?°¡¸? °?´?°¡ ¹??æ¹??æ ¶°¿?¸?´? ¸????? ¸ð·¡ ?§¿¡ ³?????¸? °?¾?´?. ±×

·¸°? ?????? °?´?°¡ ¹?½??÷ ??¸? ?¹¾Æº¸´? ±×³?°¡ ??¸¸?¡¼­ °?¾?¿?¸? ³?°¡

½? ³??º ±????? ?а? ??¾?´?. ¹ß°¡¹þ°??ø °? °°?º ??????. ±×¶§º??? ±×³?¿¡

´??? ³ª?? ??°??? ½?´?. ¿¹??°? ¾??¼°? ??´? ³?¿??? ¾Æ´?¾?´?. ¿??¿±??º ¿?

±×·?´?³?. ³ª°°?? ??´? °? ³´?? ¾??¸³?¡?¡?. ¿?¸?´? ±×·¸°? ¼¼??¿¡¼­ ????

³Ð?º ?­¸??? ??¿??? ?? ´? ?? ?¤Æ??? ?ß´?. ³?°¡ ¾??? ¼­¼­ °?¾?°¡´? ?¿¾?

¾´ ±???¿¡ ´??Ø ¹????? ³¡?? ?¹¾Æ¿? ¶§´? ¾??? ¼± ±×³?°¡ ´??? ½? °?´?.

¼­·? ¾?±¼?? ¸¶????°? ??¾ß±??ß?¸¸? ¸????? ??°? ??¸? °?¸? ½?¿??? ?Ø°?????

¾??? ¼­·??? °¡?¡°? ´?¸³?º ¸?¾ø´? ¹????? ??´??? ???Ø ????·? ??·? ³ª°?´?.

±× ´??­ ???? ¿?¸?´? ±×³? ¼­·?¸? ??´? ´?·? ???¤??´? ????°¡ ?Æ´?. ¸???°¨

?¡ ¿?¸?°¡ ??´? ?þ?? ¿?´º¿? ¼??¼ ??´?º¸´? °­¾Æ???? ¾? ¹°²?·?¹? ??´?º¸´?

¼±¹? ¿ª½? ¸??? ¾ø¾?´?. ¹?´? ³??½°? Æ??? ¼?¸?´? ¿?¸?¸? ¼?´?½º·´°? ?ß´?.

???? ¾Æ??¸?´?°¡ °¡??´? ?Ø ??¿??? ±¼?? ?°±?¸? º?¾?³?¾?´?. ¶§¾Æ´? ¶§ ??°?

???? ¾?´ø ¼?´??? ??¾Æ¿?¼­???? ¹?°?°? ´??Ø ??´? ¾Æ??¸?´?¸? ¹?°? ¿?¸?´?

¹??? ¶°??¾? ´?´?. ³ª?ß¿¡´? ??±????? ³ª¼­ ´? ???? ¸??? ¸ø?? ¶§±??? ??±?

?º ±?¾??? ¾? ³ª´? ¾?±????? ?Ø´?´?. ±×·?´?°¡ ?? ??º? ¼?¿¡¼­ ¼??º ³ª¶??÷

???? ??¾?´?. ±×°? ³?¹? ??¿?½º·?¿? ????¾?´?. °°?? ´?´?´? ??¶÷???? °°??

??´? °?. ³²??´? ¿???´? ??´? ??°??º ¿?¸?¿¡°? ¾ø¾?´?. ±×·¸°? °?Æ÷¿¡¼­ ??

Ʋ. ±× ??Ʋ?º ¹?·? ?? ´Þ °???³ª °?¼??? ¸????? ¾ø´? ¿?¸??? ¿????? ½?????

¾?´?. ?·?? º°·? ??´??? ¾?¾?´ø ¿?¸?´? ¾Æ´? ??¶÷?? ??´? °÷?¸·? ??¼?¸? ¿?

°? °¡±? ½????ß´?. ±×·¡¾ß ¼÷½??? ?Ø°???°? ??¸° ¼?¹??? ?¤¿?°? ´??½ ¸?????

·? °? ?÷º?¸? ±¸?? ¼? ??¾?±? ¶§¹???´?. ´??½ ¸?????´? ¼ø??. ¼±¹?°¡ ¾Æ´?

??¶÷?? ??´?°? ?ؼ­ ???ø?? ¼ø??¿¡ ±×·?³ª ±×´? ¾ø¾?´?. ¼???¼­ ¼ø?? ½?³?¸?

¾?¸¶³ª °?¾? ´?³æ´ø??¡?¡?. ¸??? ¾ø´? °??½¸¸?­ ???? °??º ¾ø´?´? °? ±×¶§

?³?½ ¾?¾?´?. ¸¸³? ??¶÷?? ¾ø°? °¡¾ß ?? °÷?? ¾ø°? ?·?? ¾ø´? ±æ??¾?´?. 10

³? ?? ??????¸¸ ??±??? ¼ø?? ½?³?¿¡¼­ ¿ª?¸·? °¡´? ±æ?? ¾??? °?´? ¿? °÷?³

·³ ??????´?. ´????÷ ??¹??ß¿¡ ¼±¹?´? ??¶÷?? ??¾Æ³?´?. ´?ºÐ¿¡ ¿?¸?´?

¹???°?¸? ?Ø°??ß´?. °???°¡ ??·? ¾ø¾?´?. °? ?? ¾ø°? ¹?°???¸? ±×°? ¹?·? °???

¾Æ´?°¡. ¹?°¡ ????¶? ¸?°? ³­ ¿?¸?´? ±×³? ¾²·??? ???? ??¾?´?.

??¸? ¡?º?°?½º?¸??(beggar style, °??? ½º?¸??).¡? ´?½? ¿?¸?´? ½º½º·??? ??½?

?? ±×·¸°? º?·¶´?. ¸??? °??? ???¸¸? ¹??¶°? ¹?¼?¿¡ ?¤¿? ??°? º?´?. ?ß Æ´??

???¸¸? ?¶°? ??´?. ³??? ???º ´?°?¸¸?¡?? ??°????? ¾?´?´?.

±×·¸°? ¿????? ??¸? ¾Æ´?³æ´?. ?? ???? ¾ø?? ¶§´? ¼??? ±æ°?¸?¿¡ ³ª°¡ ±×´?¿¡

¾?¾Æ¼­ ±æ??°¡, ½????? °?´?. ¼ø¹ø?? ?¤?ؼ­ ¿?¸? ¾??¸·? ??³ª°¡´? ?¹ ¹ø?°

??¶÷??°? ½???, ??°¡¸? °?´?°? ?¡°? ?????? ??´? °???´?. ±×·¡¼­ ³ª´? ¿?·?

?÷·? ??¸?´?¿? ½??? ??¸²?? ²?·?¾ß ?ß°? ±×³?´? ??¾Æ¹??? ?¸?¸·? ??¾?°¡¾ß

?ß´?. ³?´? ¾??? ??¾Æ¹???°¡ ´? ?ß ¾?¿?¸°´?´? ?? ¼±¹?´? ¿ª½? ¾Æ??¸¶°¡ ??°?

??¶?´? ?? ³?´??? ?Ø °¡¸? ?Ø??³?±??? ³?´?°¡ ?¹¾Æ°¡°? ?ß´?. ±×???? ³ª´?

¸¹?? º??Ø ??¾?´?. °??§¾ø´? ???° ¼?¿¡¼­ ¶? ´?¸? ???? ¹æ½??? º¸¾?´?

(¾Æ¸¶ ±×³?´? ³ªº¸´? ¼?¸¸ ¹?´? ´? ´?²¼?? °???´?. ?×?? ??±??? ¾??? ¼­??

¹?¾ð°¡¸? ?§?Ø ?¤½? ¾ø?? ??¾Æ¿?¾??¸´?±?). ¿??¿±??º ¹æ¼?¿¡¼­ ¸??????? ¹???

?þ ??´? ³ª?? ³ð??¸¸?º ¾Æ´?¶?´? ??½??? ±×??¾ß ¾?¾?´?.

±×³?°¡ ³ª?? º?¼øºÐ????°¡? ¾Æ´?´?. ±×³?´? ¼ø¼???¸?, ??±??? ???? °?¹???°?,

¸ð?? ??²² ??º¹?Ø??´? ¼¼???? ¸¸??±? ?§?Ø ??½??? ¹æ½?´?·? ??¾Æ¿??? ????¾?´?.

¾??¼¸? º???¸? ???? ¸ø??°? ¿??º ???? ¶¸¶¸?? ?????Ø¾ß ?÷¼º?? ??¸?´? ?þ?½??

Æ?±??? ?Ð?? ¿??¿??¶?´? ?¹Æ?±¸¿? ¸¸³ª º??? ¹ß?ß´ø °? ¾Æ´?±??

1989³? ??°? ?¤¹?±?¿¡°? ??¾?¼­ ¼¼???? ?????? ¸¸?? º??­, ±×°??º ±øÆж?´?

?? ¿???¸? ???Ø ¹?¾???°? ??¾?´?. ¹°·Ð ³ª¸¸ º??? °??º ¾Æ´?´?. ±×³??? ??½???

?¹¾Æº¸°? ??½??? ??¾Æ??´? ???? ±?²¨?? ?? ¼? ??´? ½?¿??¿±??? ??¾? °¡°? ??¾?

?¸´?±?. ?? ´Þ °??? ¿????º ±×·¸°? ³¡³ª °¡°? ??¾?´?.

Prev
   ??¹æ?? Ʋ¿¡¼­ ¾?¹æ?? ??¿???¶?

jung min ki
Next
   ???¶?? ¿?¾?

jung min ki


Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Styx