Warning: fopen(data/now_member_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

Warning: fopen(data/now_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

46 3 1
  View Articles
Name  
   jung min ki 
Subject  
   ??¹æ?? Ʋ¿¡¼­ ¾?¹æ?? ??¿???¶?

   - ??¹æ?? Ʋ¿¡¼­ ¾?¹æ?? ??¿???¶? -

[ ¾???´?¿? ¾?´? °øº?±??? ?Ø¾ß ??´? ????´??? ]


????´? °øº?°¡ ¾?·?¿? ????´??

1. ????°¡ ¸¹¾Æ¼­

2. °??? ??½??? ¸¹?? ¾?¾Æ¾ß ??±? ¶§¹?¿¡

3. ¾?·?¼­º??? ??¼÷?Ø?ø ¼­¾?½? ??°? ¹æ½?°? ´?¸?±? ¶§¹?¿¡?

4. ??´?, ¾?´? °øº?¿? ?????Ð?? ?¿½?¿¡ º´???Ø¾ß ??±? ¶§¹?¿¡


??¹ø ???? ??¸??? ¾? º? ?¤ ?? ¹???¸? ??´?¸? ?¤´??? ???? ¸ø??´? ??¶÷??

¸¹?? °???´?.

1, 2, 3¹ø ??º? ±×·²???? ??????±? ¶§¹???´?. ????¸¸ 4¹ø¿¡ º???¸? ?? ¹ß??

¸???´?. ¾???´?¿? ¾?´??? °øº?¸? ??²² ?Ø ³ª°¡¾ß ??´? ????´??????? °?±ººÐ

??´? ´?¹°°?´?. ?????и¸ Æ??? °øº??Ø?? ¸ð??¶? Æ?¿¡ ½?´?°¡ ¿?±¸??´? ????

??°¡ ??±? ?§?Ø ¾?¹æ °?¸??? ??²² °øº???´? °???´?. ??½? ??´?´? ¾????п¡

´??Ø ¸ð¸?¸? ?????? ³?¸??? ?? ¼? ¾ø´?. ½??¾ º´¸??? ³??¡°?, ??±? ½º?¸?³·³

º?¾Æ±×¶? °°?º ¾? ??¸§?? ¸?½º???? ??¹???´?. º´¿¡ °?·? ??¾Æ¿?´? ??????

?? ???? ¸?¾Æ¸??? ??½??? °¡??°? ¿?´??? ?????Ð?? ??½?¸¸ °¡??°?´? ±×????

¼³?æ?? ¼? ¾ø´?. ?? ¸¶?ð¶??? ?³º??? ¾????Ð?? ??½??? ¹????¸·? ?????Ð????

??¿?½º·?¿??¸·? ??????´? ??????¸¸?? ½?·?¿¡ ´??? ¹??½?? ?? ¼? ??±? ¶§¹???

´?.????¸¸ ±×·± ¸??ø ???????? ¸ð½??º ½??? ????¿¡¼­³ª º¸?? ¼? ??´? °???

´?. ±× °æ??¿¡ ??¸?±?±???´? ¹°°? ±?¸§?³·³ ¾??? ??¹ß ?¶?к???°¡ ´?¸? ??

¸¶¸? ??³?¸? ??±? ?§?Ø ??¸? ¶?°? ??¸? ¶? ?б³ ???°?? ¹????÷ °Þ¾?¾ß °¡´?

??´?.º?°? ?ø???? ?ø?? ?????Ð °øº??? ??¹ß??¶?´? ??¾ß±?´? ¾?¿¡¼­ ?ß´?.

?? ½?±?º??? ¸ð?? ±³¾? °?¸??º ??¶???°? ¿?·??? ??°ø °?¸?¸¸ ³²´?´?. ??°?

°?¿­ °?¸??? ³ª¿­?Ø º¸??. ¸??? ¾?¹æ °?¸???´?. ¼­¾? ???Ð???? ???¼?? ??¸?

±????? ¹?¿?´? ¾?¹æ??¸??Ð, ¼­¾? ???Ð?? ??¹ß?¡?? ¹?¼¼ ¼¼°?¸? °øº???´? ¹?

??¹°?Ð, ¼¼Æ÷?? ±¸¼º°? ???¼ ?¶?÷?? ³?¿??? ¹?¿?´? ?¶?÷?Ð, ??¿°º´¿¡ ´??Ø

¹?¿?´? ??¿°º´?Ð, ???¼?? ¼­¾? ???Ð???? º´?? ¿ø??°? ±????? ¹?¿?´? ¾?¹æº´

¸??а? ????º´¸??Ð, ¾?¹æ???? ?ø´?¹??? ¹?¿?´? ¾?¹æ?ø´??Ð, ±????æ¿¡ ´??Ø

¹?¿?´? ±????æ?Ð ????´?. ?????Ð?????? ??´???°? ??²² ¼?°­??´? °ø?? °?¸???

??±??? ??´?. ¾?´???°? ??²² ??´? °ø?? °?¸??¸·?´? ¾?¸??Ð?? ??´?. ¼ø¼?

?????Ð °?¸????º ¾?¶² °? ????±?. °??? ???Ð ¿ø¼­¸? °øº???´? ¿ø??, ??¾?????

?³¸?¹?°? ?¾·?, ¾?¼º?? °øº???´? º????Ð, ??¹æ???? ???¼ ??¸? ±????? °øº???

´? ??¹æ??¸??Ð, ?§ ?¡·??¡?? °æ?÷?? ?§?¡¿? ?¿´??? ¹?¿?´? °æ?÷?Ð, ??¼º(??

?¡) ????¸¶ ¼±???? ???????Ð?? °øº???´? ???????Ð, ¸Æ?ø, ¹??ø(???ø), ¸??ø

(º¸´? ¹?), ¹??ø(´??­¹?) ???? ???ø?? ¹?¿? ???¼¸? ?ø????´? ??¹æ?ø´??Ð, ??

¹æ???? º´?? ¿ø???? ¹?¿?´? ??¹æº´¸??а? ¾??? ?³¹æ?? ¹?¿?´? ¹æ???Ð?? ??

´?. ?????? ¸ð?? º?°? 1, 2³? ¶§ ¹?¿?´? °?¸?????´?. ´??æ ??¾??? ¾?¹æ °?

¸??? ´? ¸¹´?. ?????п¡ ´??? °??¡?? ??°???°? ¼­?? ¸ø?? ¿¹°? ½?±?¸? ¹þ¾?

³ª °ð¹?·? ??·¸°? ¸¹?º ¾?¹æ °øº?¸? ??´? º¸¸? º¸?? ???·½º·?¿? °? ¾Æ´?´?.

±×¸?°? ±× ???·?? ?ø°¡´? ½??? ¶§ ??º? ³ª?¸³­´?.

??¶§????¸? ¾?¹æ °?¸??º °???°¡ ¿?¾? ????, ??¹æ °?¸??º ???? Æ???´?. ±×·±

?? ½??? °øº?´? ??²² ?Ø¾ß ??´?. ´????÷ °°?º ³? ??¹æ??¸?¿? º????Ð?³·³ ??

¹æ °?¸??? ??¾?¼­ º?´?¸? ±×³ª¸¶ º° °?º? ¹????? ¾ø´?. ??´? ±?¿¡ ³??³ ????

¸? º¸±? ¶§¹?¿¡ ¼???°¨?? ??°? ??¼÷??´?±? ½?½? ?ß ??¾?¿?´?. ¾?¹æ °?¸???

¸¶??°¡??´?. ¿?¾? ??????¶? ???Ð ¿?¾? ?????? Æ??? ³?°? °øº???´? º¸¸? °??¡

´? ´?¾??? ³ª¿?°? ¾Æ¹?Æ° ºÐ?§±?°¡ °°?¸´?±? ?ø???? ?ß ³ª°?´?. ¹???´? ??

°?¸?¾¿ ¼?¿? ???? ¶§´?. °øº?¿¡?? °?¼º?? ¹????º ??¿???´?. ??¹ø ¾? ??¸? ¿?

¿ø?÷ ??±? ½?¾???°?, ??´? ½?????¸? ??´ø ´?·? °?¼? ³ª°¡¾ß ?¿°?????´?. ±×

·±?? ?ß°?¿¡ ¿?°??? ²÷±?°?³ª ºÐ?§±?°¡ ¹?²?¸? ´?½? ¿ø?¡?¸·? ?¹¾Æ°¡°? ¸¸

´?. ?½¾? ???¸¸? °øº???´? ??¶÷?º ?ß ¾? °???´?. ?ß ??°? ??´??? ´?±º°¡ ??

·¸°? ¸???¸? ¾?¶?°? ??´?°¡. "¾?, ³?´? °øº???¸?¼­ ¹?½¼ ?½¾??? ??´?, ?½¾?

²?°? ?Ø¾ß ???ß?? ?ß????.¡± ±× ¼ø°?º??? ?н? ??¿??º ¿???¾ø?? ??±×¶???°?

¸¸´?. ?ß°?¿¡ ¸????? ±???´?´? ?÷¶?¸? ½?²?·?¿? ?½¾??? ???¸¸? °?¼? ??´? Æ?

?? ??¾? ´?·?????¶?´? ??½??? ¾Æ´? ??¶÷?º ´? ¾?´?. ??¹°¸? ¿?¾?¿? ????¸?

¿?°¡¸? °øº??Ø¾ß ??´? ?????Ð?????? ¸??? ??±?´? ³?¹?³ª ??°?´?. ¸¸¾? 1±³½?

¾?¹æº´¸??Ð, 2±³½? ??¹æ??¸??Ð, ??·¸°? ½?°???°¡ ??¿???¸? ±×?? ¾?´??Ø??°?

¸¸´?. ¾?¹æº´¸?´? ¼­¾??Ð???? º´?? ¿ø??°? ±?????°?, ??¹æ??¸?´? ?????Ð??

???¼??¸?´?. ???? ´?¸? ?? °¡?? ??·Ð°? ???? ??°?¾ø´? ?? °¡?? ¾ð¾?°¡ ¸¸³ª

¸? ¡?¿?¿???¿?¡???¶? ??½??? ³º´?´?. ±×·¡?? ¾?¶?°??? ?????Ø¾ß ??´?. ³ª´?

½????? ³¡³ª¸? ??¿¡ ?¹¾Æ¿? ?¡½??? ¸?°? ??¼? ?? ´??½ 7½?¿¡¼­ 8½? ????¿¡

??¾?³ª °øº?¸? ½????ß´?. ??¶§ ½º½º·??? ???ð¼??? ?ß ??Æ?¾ß ??´?. ??±? ??

¹æ?? ´?±?´?³?, ¾?¹æ?? ´?±?´?³?. ?ß Æ?´??ؼ­ ²ø¸?´? °?º??? ½????? ?ؾß

??´?. ?߸ø ¼±????¸? ??°? ??´? °øº? ?ø???? ¾? ³ª°¡??, ±×³ª¸¶ ¸??? ?ß?¸¸?

ºÐ?§±? ??¾??? °?¸??? ???¶?Ø??¼­ ¸¶?½´?·? ¾? ????, °?±¹ ?? ´? ¸??¡°? ??

´? °???´?. ¾Æ¹?Æ° ????²? ½??????? º¸´??? ±× °??¤¿¡¼­ ????´?????¸? ´?±¸

³ª ´?³?´? ?? °¡?? º?¸¸?? ??¾?´?. ??·± ½??? °øº?°¡ ??´??¼ ¿? ??¿???°¡,

??´? ??°??? ?? ¶§´?. ?ß?б³³ª °????б³ ??¹° ½?°?, ?­?Ð ½?°?¿¡ ¹?¿?´?

¿ø¼? ±???³ª ?­?н??¸·? ??½??? ???????³·³ ½??? ¾Æ¹?·± ??¿??? ???? ¾?´?

?¹??°ø·Ð ½??? ??½??? ¹?¿? ¶§ ??´? ?¸??°¨??´?. ±×·±???? ??±ß??±ß?? ¸¸?­

¿?¿?¾ß ??´?. ???­?Ð??³ª ¼¼Æ÷?Ð °°?º °æ¿? ¾Æ¿¹ ¿ø¼? ±???³ª ³¸ ¸ð¸?´? °ø

½??? ??????´?. ???? ¿?¼­´? ´? ?? ±????? ??°?³ª?? ¾?´? °????? ¿?¿?´?¶?

¾?¸¶³ª °????? ?ß³ª. ?÷¶?¸? ±× ½?°?¿¡ ±³¾? ¼­???? ?? ±???¶??? ´? ?о??¸

¸? ??±??? ??°¡ ??°? ???? ?Æ?¸¸?¶?. ??¹æ, ¾?¹æ?? ¾Æ¿?·?¼­ ???Ð?? ???¼??

?¸·? ¾Æ´? °??º ?ß¿???´?. ????¸¸ ¡?¾???¾ø´?¡? °????º °?°¨?÷ ¹?·?¾ß ??´?.

´?½? ¾?¹æ¿¡¼­ º¸´? °?°??? ??±?¿? ½?°æ°?, ±×¸?°? ??¸?¸??? ??¿??? ???¼¿¡

¹??¡´? ¿??? °°?º ½??????? ??½??? ??¿??? °???´?. °­???? º???´? ?Ø?? º???

¾ø?? ²?²??? °??º? ¡?±³¼?´????? °­?? ³?¿?¡???¶?´? ¿?½º°¹¼?¸??? ?¤´??? ¹?

²?±?¸? ?ø½??¸·? ¹?¶?´?. ¹¹´?¹¹´? ?Ø?? ????´???¿¡°?´? ?????Ð???? °??¡°?

?¶?­¸? ??·? ¼? ??´? ¾?¹æ?? ??½??? ??¿???´?. ¾?¾Æ ??¼­ ³ª?? °? ¾ø´?. ±×

·?³ª ¾?´? ?Ø?? ¾??ð´? ½? ¸?¾?¾ß ???? ¾? ¼? ¾ø´? ??¿??³ º?¸??? ??½??? °ø

º??Ø¾ß ??´? ??½?¿¡ ´??Ø ??±??? ?к? ??¹????? ¸?¼?¸?¸? ³???°? ??´?. ¾?´?

¿¹°??? ??¹?´? ??·¸°? ¸??ß´?.    "??¹æ?? ??°? ?¼°? ¾?¿¡¼­ ¾?¹æ ??½???

??¿???´? °??º ?æºÐ?÷ °¡´???´?. ¶æ??´? ¼±?Ð???? ¾?¹æ °?¸? ?¤¸?¿? ??¿¡ ´?

?? °?¼????? º¸¿??? ???ؼ­ ??¹????? ±×¾ß¸?·? ??3?? ???Ð?? ¹?¿?°? ?Æ?¸¸?

??°?´?.¡±   ?????Ð?? ??·? °øº????? ¾?´? ??´?³ª ¾?´???º¸´? ????´???????

´? Æø³Ð?º °øº?¸? ??´? °? ??½???´?. ´?ºÐ¿¡ ¾?¶² ???²¿¡¼­?? ????·??? ³?¾Æ

??´? ¸??? ??´?. ±×·?³ª ¾??? ?Æ?? ¾?¹æ°? ??¹æ?? ??²² °øº???´? ????´?????

?? ¸?¸?´? ¿?´??? ½? ³??? ¾ø´?.

Prev
   ?§ ¸??º ?½¼?¸¸?­ ¼º¼÷?Ø?ø´?

jung min ki
Next
   ¿? ??????¸? ±øÆп¡°? ²ø¸±±?

jung min ki


Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Styx