Warning: fopen(data/now_member_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

Warning: fopen(data/now_connect.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1018

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1019

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1023

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/goun/public_html/bbs/lib.php on line 1024

46 3 1
  View Articles
Name  
   jung min ki 
Subject  
   ???¹~ ??¹??º ?×¾??? ¾? ¿?¿???~~

- ?×¾??? ¾? ¿?¿???´? ??¹?(¼­¾?¹° ¹þ±?) -

¿?¾??? ½?´?°¡ °¡´? ??¹??? ¶§°¡ ??·¡????´?!

±¹¾????? ?? ¹ø º¼ ¶§ ¿?¾????? ¿­ ¹ø º¸´ø °????б³ ½???.

?¤¸? ??¿? °°¾?´?.

¼¼??¿¡ °øº? ??¾Æ??´? ??¶÷?? ¸???³ª ??³ª. °?´?°¡ ²¿º?¶? ±?¾¾¸? ¹???´?°?

¿?¿?´? ??º??? ½?????´? ¿?±¹¾?´? °øº? ?ß¿¡?? ???? °?¾??? °øº?¿´´?.

³ª´? ??±??? ??¶???´?.

°?3 ¶§´? ±¹¾? ¼º???? ¶³¾???¸? ¼?¼³??°? ¼??????? ?о?¼º???? ²ø¾?¿?¸?°?

?ß´?. ±×·± ³?°? ³¸¼± ¿?±¹¾?°¡ ¿? ±×¸? °????? ??´ø??. ³ª´? ¿?¾? °øº?°¡

½?¾?´?. ´?½? ³ª´? ´??Ð ???и¸?? ¾??? ¿?¾? °øº??? °???¿¡¼­ ¹þ¾?³ª´? ????

?? ±æ??¶?°?¹?¾?´?. ¿ø±¤´??б³ ????°?´??Ð ??°? ¼?½??? ???Ø ??´ø ³?, ¿?¾?

¿??? ??¿??? ¿?¿ø?÷ ²÷¾???´?±¸³ª, ¾?¸?¼??º ????¼º?? ??·¶´?.

´? ¹?¼­¿? ??2 ?? º¹º´?? ¼?¾? ??´? ???? ¸ð¸?°? ¸???´?.

????´?¿¡ ´?´?´? ¼±¹?¿¡°? ¹°¾?´?.

¡°¾?¶² ?غ?¸? ?ؼ­ ???Ð?Ø¾ß ??´?±??¡±

±×´? ½???··??°? ?߶? ¸??ß´?.

¡°??¹? °øº?³ª ?Ø ??.¡±

¸· ´??Ð ??½?¸? ³¡³½ ³?¼??? ?? °øº? °Æ?¤??³?´? ¸??? ?¡º?¿´´?.

¸?´? ¾?±?´?. ½º¹????? ¾??? ??±¹??¿¡°? ???? ?? ???¸ ¹???°¡ ´??Ð ???Ð ½?

????´?. ³ª´? ±× °?¹??? ¸???°???°??? ±????? ??³??? ¾Æ´?°¡.

½?³ª°? ³?¾?´?. ³??? ?×?? ??¶÷?³·³. ¶§¸¶?§ ??·± ¹?±¸¸???¾?´?.

¡°´?½??? ??ºÐ?? ¿?´??º ¾??? ?×¾? °? ??¶÷?? ¾??¸°? ±×¸?´ø ³?????´?.¡±

??·???·? ¾Æ±?¿? ½?°??? ??º????? ¸?°? ?¤¼º?? ´??Ø ???°??¶?´? °?¾ð?? ??¿´

´?. ±×·±?? ³ª¿¡°?´? ²? ??·¸°?¸¸ ??·?´?.

¡°?×?¸¸? ³????º ¾ø´?. ¿?´??? ??ºÐ??°? ???? ¸?¶?.¡±

?? ¸?¿¡ ????¾?¼­ ³ª´? º??????³·³ ½??¹¾Æ ´?³æ´?.

¸¶?¡ ±× ?¿¾? ³??? ¸ø?? ºÐ????¸? ????.

±×???? ???н??? ??¾?¿¡ ´?°¡¿?´?. ¹??æ ¼±¹??? ¸??? ??°?³?´?. ³ª´? º?????

¿?Æ???´?, °????б³ ??¹?????´? ½?¹? ??¼³?? ???? º¸¸? ¸ð¸?´? ????¸? ??¾?

´?. ?? ±???, ?? ±??? ???? ¶§¸¶´? ¾??¾?? ¾??? ¸ø?? º?±æ???? ³ª¸? ¿???´?

°? °°¾?´?. ¸??? ??, ¹?¾ß??·? ????´? ???°?? ½?????¾?´?. ³??? °?¼?·? ³ª??

º?±æ?? ¿¹°¨?º ½½½½ ¸?¾Æ¶³¾???°? ??¾?´?. ??¹?, ±×°? ¾???³ª°? ¹?¼­¿? º¹º´

??¾?´?. ?ß¡¤°????б³ ??¹?½?°???¶?¾ß °??? ?? ????¿¡ ?? ½?°? ?¤??´?.

±×³ª¸¶ ¸? ¾? ??´? ±????? ?½°? ¶æ?? ¿?¿?°? ¾²´? °???º?¿´´?.

????´? ½??????? ??¹? °øº?´? ?÷¿ø?? ´Þ¶?´?. ??¸¶?ð·? ?¶?? ??¸? ??º? ????


¿´´?. ??±¹?????? ?ß±¹?????? ±¸ºÐ?? ¾? ?? ¸¸?­ ????°¡ ??°??÷ ??¾??? ????

?Ð °³·Ð¼­. ¾Æ¿¹ ¼±º????? ?дø ???³·³ ¼¼·?¾²±?·? ?? ?????Ð ??¹? ±³??. ¹?

½¼ ¹?¸²º?±Þ?? °øº???´? °? °°¾Æ ±?ºÐ?? ¿????? ¶§?? ¾ø?? ¾?¾???¸¸ ¸·?? ½?

???? ´??¡°? º¸´? ´????? ¾ø¾?´?.

?????Ð ??¹? ½????º ¿ø?? ???¼¸? ¸ð?? ¾?¼??ؼ­ ½?¾ß ?ß´?.

±×·±?? ¡°¾Æ?? ¿? ??, ¾Æ?? ¿? ¾? ½ºÆ?´øÆ?.¡± ??´? ½??¸·? ±??? ¸ð¾??º ??

³ª?? ¶°¿?¸??? ¾?°? ?½¸¸ ?? ¾?¿¡¼­ ¹ð¹ð?¹¾?´?. ³?¼?½??¸·? ¼³¸??? ?Ø¾ß ??

´? ?????Ð °³·Ð ½????º ????¸? ¸¹?? ¼?¾? ¾?¼?·? ³??º?¡¼?¸? ?Ø´?´?. ±×·?³ª

??°?, ??±?·? ´?¾???¸? ?¤¿?±?¿¡?? ±Þ±Þ?ؼ­ °?±¹ ??¸§¸¸ ????·? ¾²°? ¸?¾?

´?. ????¸¸ ±?º????¸·? ³ª¸? ????°? ?? °??º ±???¸? ??¹??¸·? ¹?²? ½?¾ß ??

´?´? ´?¼ø?? ¹???°¡ ¾Æ´?¾?´?. ?????Ð?? ??·?¸? ??°??? ´??????? ??·?¾???¾ß

??´?´? ?? ¹???°¡ ??¾?´?. ???¡¿ø, ?????б³, ?ß¡¤°????б³, ¸ð?? ±³?° ????

°¡ ¼­¾?½??? ?÷¿??? °???¾?´?. ±×·¡¼­ ³ª¸? º?·??? ??³?±? ?????Ð??´? ¸ð??

¼­¾????? ?й?°? ??°? ¹æ½?¿¡ ??¼÷?ß´?. ±×·± ¿?¸?°¡ ¼?¿¡ ?? ???º

´?¼ø?? ???????? ¾Æ´?¶? ¡??¿¾??С???¾?´ø °???´?.

?????Ð?º ?¿¾? ?й??? ??´?¼º??¸? ¾???¹?±???´?.

???ß ?¹??°ø·Ð¿¡ ¸?¹°±? ½?¿?´ø ?¿¾??Ð?? ³?¸? ¼¼???? º¸???? ±¸¼¼??·?

³?º¸³½ ?й???¶?°?³ª ??±?.

¾Æ¹?Æ° ?¿¾??? ???? ????°? ??°? ¹æ½??? ???Ø???? ¸ø??°?´?

?????Ð ??·Ð?? ¹ß?¡¿¡?? ??¸? ¼? ¾ø´?.

±?º????¸·? ?????Ð?º ?½¾?°? ¿??? ?????? ±?º??¸·? ?? ?й???´?.

¼­¾??? ??°? ¹æ½??¸·?´? ¹?½? ??°?º??? ¾¾¾?¸?¸?°¡ ¸??÷?? ¾?´?´?.

?½??¶? ¿???¿? ¾?¸?´?¿? ¶???¿? ¾?????¿? ?¶¿?????¿? ¹°??´?.

¾???¶? ³²??¿? ¾Æ¹???¿? ??´???¿? ¹??½??¿? ¿?¼º????¿? º???´?¶?.

??°? ¹?½¼ ±?½? ¾¾³ª¶? ±?¸?´? ¼?¸???±?.

¿????º ´? ±?°¡ ?÷¼­ ¸??? ¾? ³ª¿?´?. ¿?????¶?

¸?¡¤?­¡¤??¡¤±?¡¤¼?, ´?¼¸ °¡?? Æ?¼º?? ??´? ±?¿ø?? ????´? ¸???´?. ¸??º ?­

¸? ??(ßæ)??°? ?­´? ??¸?, ??´? ±???, ±??º ¼?¸?, ¼?´? ´?½? ¸??? ????¸? ³¡

¾ø?? ¼ø????´?. ??¾ß¸?·? ¹Ø?? ³¡?? ¾ø´? ??¾ß±?´?. ±??? ¼³¸??? ????¸? ??

·¸´?. ³ª¹?´? º??? ¸¸??¾? ³?°? º??º ??¸? ¸¸??¾? ???? ??±?°? ??°?, ???º

±?¾???¼­ ?¹?? ??¼º??°?, ?¹?º ¹°?? ´?¾Æ ³½´?. ¹°?º ´?½? ³ª¹?°¡ ??¶?°? ??

´? ±?¿ø?? ??¾?¼­ ¼ø????´?´? ??¾ß±?´?. ±×·±?? 1+1=2¶?´? ¼??Ð °ø½? °°?º

¼­¾? ?¶?п¡ ¹°??¾? ??´? ½??????? ¼??? ³? ??º??? º????¤¼º?? ¿ø¸?¿? ¾Æ??

½´?¸???? ??´?¼º ??·Ð, ±×¸?°? ¿¡³??? º¸?¸?? ¹???±??? Æ÷????°? ??´? ¿???

?????? ???Ø??±? ½±?? ¾?¾?´?. ±×????·ª. ¿??? ??·Ð¿¡´? ¿???¹?¼???¶?´? °?

??´?. ¸?¡¤?­¡¤??¡¤±?¡¤¼?, °?°??? °????? Æ??¡°? º?????´? ??¿??? ±???, ?¿

¹°, ½?¹°, °?¹°, °¨?¤ º??­ ?? ¼?½? °¡???? Æ??????? ±× ¾?¿¡ ??¾? ??´?. ¿¹

¸? ????¸?, ¸??º º½°? °°?º ±?¿???°?, ?­´? ¿?¸§, ??´? ´??º ¿?¸§, ±??º °¡

??, ¼?´? °?¿???´?. ¸??º ??¾?³², ?­´? ??¶÷, ??´? ??¾? °¨, ±??º °???, ¼?

´? ??????¿? °¨?ß´? ¼º????´?. ¾??? º¸¸? ??¸? ??°? ¾??? ??°???¸? ¾???´???

¾??º ?? ¿???°? ¿???¹?¼??? ¾?±???¸?¼­ ´?³?´? ¹??­?? ±?¸?°¨?º ¾???³?´?.

½??? ??¶÷?º ?????÷ ??¼º?? ¾? ¸?¾Æ ??´?·? ?????? ??°?³ª ?б³¸? ±×¸¸??±?

?? ?ß´?. ³ª¿? ?п????º °?¹??ß´?. ??·± ¶?±¸¸§ ??´? ½??? °øº?°¡ °?¿? ¹?

½¼ ??¹?¸? ??´?±?. ???? ???? ¾Æ´? °øº?¸? ??´?°¡ ?¤¸? ¹?º¸°¡ ??´? °? ¾Æ´?

±?(½???·? ????´??? ?ß¿¡´? ??½??? ??´ø ¸?¸?°¡ ????´? °øº?¸? ??¸?¼­ ¹?º¸

°¡ ??¾? ¹?·?´?°? ??°???´? ¹?º¸???? ??´?). ±×·?³ª ???? ?? ¸? ?? ¾?°³ ¼?

?? °?´? ???? ½??÷ ???? °??¤¿¡¼­ ¿?¸? ½?´??? °?°??Ð?????º 20¼¼±?°¡ ??¾?

¹?¸° ?? ??¿??? ?ø¸?¿¡ ?÷?? ??¼÷?Ø?? °?´?. ?? ½?´??? ?¶?Ð?º ???÷¼±??¿¡

??´?. ??±?¿¡¼­ ½????ؼ­ ¿?±?¼­ ³¡³ª´? ½???°? °??¤ ±×¸?°? ³¡?? ¶?·??? ??

??. ????¸¸ ?????п¡¼­ º¸´? °??¡?º ´?¸?´?. ¸ð?? °??º ¼ø????´?. °?·? ¿?¿ø

?? °??º ¾ø´?. º??³´??? ¼³?? ?ø¸??³·³ ¸???´?. 20¼¼±? ??±¹¿¡ ³ª?¸³­ ?¶?Ð

?? ¡?????±?¡??? ¸??? ????¶? ¿??¡?? ¾?¾?³ª. ?¹°? ?¹°? ´?½? ?¹°?¡?¡?, ¾?

¼­´?°¡ ??¼­´?°¡ ´?½? ?¹°?¡?¡?.

¼¼??¿¡ ??´? ???? ??°? ?? °¡??·? ºÐ·?????¸? ??¸??? ³¡??¸? º¸¸? ??´?.

¡?¡­·Ð¡???³? ¡?¡­°æ¡???³?. ?ø¸?¸? ??¾ß±??Ø ³??º ???? ¿?¸?´? ¡?¡­°æ¡???

¶? º?¸?´?. ±??¶±³?? ¡?¼º°æ¡?, º?±³?? ¡?º?°æ¡? ¿?¸? ??¹??·?? ¡???º?°æ¡?

¡?¡?. ??¿? °°?º °æ???º ?????¸·? ?¡¿??§?? ¾ø´? ¸ð?? °??? Æ÷???? ¸ð?? °?

¼??? ??³ª¸? °¡¸??? ?Ø´?. ±×¿¡ ¹??ؼ­ ¡?¡­·Ð¡??º °³???? °ß?Ø´?. ´?????

??½??? ¿?±¸ °?°?¸? ¼?°³?? ¡??ø?­·Ð¡??³·³ ???¼°¡ ¾Æ´? ??º?¸? ??¾ß±???´?

???º ¡?¡­·Ð¡???´?. ?????Ð?? ??°?º??º ¡??²??³?°æ¡???´?. ?????Ð?? ¹???º?

¿¡ ?Ø´???´? °æ¼­´?. ?²??³?°æ?? ??´?´? ?¸?? °¡?¡´? ½?·? ??´?. ?????Ð??¶?

´? ?й? ???¼°¡ ´?±º°¡ ¸¸??¾? ³½ ¡?³?¡??? ?ß?¾??´? °??? ¾Æ´?¶? ?ø¸?¸? ¼³

?? ¡?°æ¡??? ±?º??¸·? ??´?´? ??½? ¶§¹???´?. ??³?±? ½???, ³ª´? ±× ??¹?¸?

²Þ¿¡?? ¸ð¸?´? ?¤ ???÷?? ¾?´? ??·Ð°? ???? ¼?¿¡¼­¸¸ ??¿???°?·?´?. ±×·± ³ª

¸? ´?¿¡¼­ °??? ?Ø °??? ¡º½???±?°?¡???¾?´?. ¡º½???±?°?¡?. ????°¡ ½??æ?Ø

¾ß ?? ±?¹???¶? ¶æ??´?. ´?¸? ????´?´? ¾?¶²?? ¸ð¸???¸¸ ¿ø±¤´? ????´?¿¡¼­

´? ¿¹°? 1³? ?????Ð ??¹? ±³??·? ¡º½???±?°?¡??? ????´?. ½??? ¹???´? º¼ °?

?? ¾ø?? ¡°½???±?°? ??¹??? ¾²½?¿?.¡±¿´´?. ?ؼ??? ????¸? ±× ?¹¸¶?ð´? ??·¸

´?. "????¶? ??¸??? º´?? ?§??¿¡¼­ °??? ³?´? ??¸??? ¸?¾??¸¹?·? ¸¶?½??

?ø½???°?, °??þ?? ¾ø?¸¸?, ¼º°??? ?§?ø??°?, ³² ¸?·¡ ?¸???? ?½´? ´??? ½×´?

¸??? ?ø?¤?¸·? ¾Æ´? ??¶÷?? ¾Æ´?¸? °æ¼???°? ??¼??? ¹?¿??? ¾?´? °??? ????

°???´?.¡± ³ª´? Æ??÷ ¡°°æ¼???°? ??¼??? ¹?¿??? ¾?´? °??? ???? °???´?.¡±

¶?´? ´?¸??? ??¸???´?. ?÷Æ÷??¶??×½º ¼±¼­¿¡ ??·± ±¸???? ??´ø°¡. ?÷Æ÷??¶?

?×½º ¼±¼­´? ????°¡ ?Æ?½?? ¼±Æ÷?? ¶§, ¹¹¹¹ ???? ¸?¶?´? ??¾ß±??? ?³?½ ??

?Ð ±æ¿¡ ??¾?¼­´? ??¹???¿¡ ´??? °æ?¾?º ¾Æ´?´?. ±×·±?? ?????Ð?º ?³?½ ????

´? ³ª¿¡°? ????¸? ???Ø ??·¸°? ¸??? °?¾?¿? °?¿´´?. "½?°¡?? ¾ø´? ³ð?º ??

??°¨?¡ °???¶?. °ø¿??÷ °øº??ؼ­ ¸????? ??¶÷?? °???½??°?? ¸?°?.¡±

¹??æ ¸??¡³¡?? ???ß´?. ´?¿??? °?¼???´? °­?¸. "º´?? ?¡·???¿? °??¡´? ???º

??°¡?? ºÐ¼? ¾?¿¡ ??´? ´?¿??? ????´? ??¶??? ±?´ß?? ¾ø´?. º?·? ??º????? ??

?°¸? ???? ³?¸??? ??¿? ???°?? ??????´? ??´?¶??? ±??°?? °???°? ¹Þ°?³ª º?

½? ´?°¡¸? ¹?¶?´? °??º ?߸ø?? ????´? ´?¸¸ ´?¿??÷ ±× ??´? ¹?¿¡ ??¶?¾ß ??

´?. ¸¶¶??÷ ??¶÷?? °±?? ¸ø??¸? ??´??? ¹???½? º¸´??? °???´? ??°°?? ??¿?

¸¶?½?? ¼¼¿?´?¸? ??¼??? ¹??? ¾?°? ³ª¾Æ???? ¾??? ??¶÷ ´?°¡ ???¸¸?¿?!¡±

????´? ?×¾?¶?°? ¾? ¿?¿???´??? ??º?³?¿¡ ?Ð?º ?? ¶æ?º ¿? ±×¸??? ¼±¸??÷ °¡½¿

¿¡ ??°???´ø??¡?¡?. ±×¶§ ??°??ß´?. ?? ?й??? ???÷´? ?? ?? ?¤???? °?????

¾ø?¸·ª. ¿¾ ??¶÷?? ¸¶??°¡??¿´?¸¸?¶?. ½?¼? ¾ø´? ³?¼??º ????°¨?¡ ±×¸¸??¶?

´??? ??????¸? ³?°¡ ±×·± ??¶÷?? ?? ¼?´? ¾ø¾?´?. ¡º½???±?°?¡??º ±×·¸°? ??

???п¡ ¹ß°¡¶??? ??½??? ¾??º ????¿¡¼­ ??·¹ °?¸?°? ??´? ³ª¿¡°? ?й?¿¡ ´?

?? ????½??? ??±?¿? ??´?. ?ø?¤?? ?????? ??¿¡ ´??Ø °?¹???°? ?Ø?Ø °??? ¹°

·Ð??´?.

Prev
   ??¹???´? ?? ¾Æ´?¸? ???? ¸???!!! (¾?º???)

jung min ki
Next
   ¿??? ´?¸?¼­ ´Þ·?º? ??¶÷ ??¾??

jung min ki


Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Styx